1. Klauzula informacyjna RODO
2. Stosowanie cookies na naszej stronie

1. Klauzula informacyjna RODO

Dbając o Państwa prawa, w związku przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych RODO, informujemy, że:

1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w maksymalnym zakresie: imię i nazwisko, nazwa i adres organizacji, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu, zainteresowania naukowe.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Malinowski zwany dalej Administratorem.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych ze współpracą handlową, w szczególności w związku z nawiązaniem i kontynuacją współpracy handlowej, przesyłaniem informacji o ofercie handlowej, udzielaniem odpowiedzi na zapytania handlowe i naukowo-techniczne, składaniem i otrzymywaniem ofert, prowadzeniem serwisu urządzeń, wymiany pisemnej korespondencji handlowej, składaniem i otrzymywaniem zamówień, wystawianiem faktur, not i listów przewozowych.

4. Pani / Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) dobrowolnie wyrażonej zgody
b) jeżeli będzie to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy
c) jeżeli będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
d) prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych ze współpracą handlową w zakresie podanym w pkt.3.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy Genore chromatografia, księgowość oraz upoważnione osoby i podmioty działające na zlecenie Genore chromatografia w celu realizacji czynności opisanych w pkt.3.

7. Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub korzystając ze źródeł publicznych, w szczególności z firmowych stron internetowych.

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, a w niezbędnym zakresie także przez okres wynikający z przepisów prawa.

9. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, można ją każdej chwili wycofać, co nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji prosimy składać na adres e-mail: ado@genore.pl.

11. Do Administratora można zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie przekażemy im osobom lub podmiotom trzecim z wyjątkami opisanymi w pkt.6.

2. Stosowanie cookies na naszej stronie.

Na naszych stronach stosujemy pliki cookies w celach statystycznych przy użyciu Google analytics. Pliki cookies zapisują się na Państwa urządzeniu zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki, które możecie Państwo dostosować do swoich wymagań. 

3. Zapobieganie przekazywaniu spamu

Aby chronić naszą stronę przed przekazywaniem spamu, stosujemy system reCAPTCHA v3. reCAPTCHA v3 wykrywa, czy formularz kontaktowy wypełnia prawdziwa osoba, czy robot przesyłający spam.